Uluslararası İşletme Simülasyonu

“Küresel Pazarlarda Karşılaşacağınız Zorlukları İnovatif Kararlarla Çözün”

Uluslararası İşletme Simülasyon

Uluslararası İşletme Simülasyonu, dinamik bir rekabet ortamında küresel operasyonları içeren çevrimiçi bir iş simülasyon oyunudur.

Karar verme sürecinde; muhasebe, satın alma, İK, üretim, ArGe, inovasyon ve pazarlama da dahil olmak üzere yönetimle ilgili çeşitli disiplinleri bütünleştirir.

Uluslararası İşletme Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

 • Stratejik ve genel yönetim perspektifinden uluslararası bir şirketi yönetmenin karmaşıklığı konusunda katılımcıların farkındalığını artırmak.
 • Bir kuruluşun ulusal pazarlar içindeki ve genelindeki performansını etkiler. Temel çevresel ve örgütsel değişkenleri ve bu değişkenlerin kuruluşu nasıl etkileyebileceğini belirlemek. Analiz etme yeteneklerini geliştirmek.
 • Gerçeğe dayalı analitik karar verme kararları, nakit akışları ve kârlılık ile ilişkilendirerek kararların mali analizi,
 • Ekip çalışması ve problem çözme konusunda pratik deneyimler ile dinamik bir pazarda rekabeti sağlamak.

Vaka Çalışması

Katılımcılar, teknolojik ve pazar gelişimi yoluyla küresel bir teknoloji şirketini yönetirler. Farklı müşteri tercihlerine, büyüme oranlarına, para birimlerine, vergilere, tarifelere sahip üç küresel bölgede faaliyet gösterirler. Eğitmen, bir dizi tamamen entegre çevresel ve sosyal kararı vakaya dahil etme seçeneğine sahiptir.  

Kullanım Alanları

Executive MBA programları ve kurum içi kurumsal eğitimler

Katılımcı Görevleri

Katılımcılar; iç kaynak ve/veya fason üretim imkanlarını kullanarak, ticari faaliyetlerini bir strateji ile yürütürler. Bu görev, teknoloji tabanlı ürün yol haritalarını ve küresel pazar ve üretim stratejilerini içerir. Simülasyonda yeni teknolojiler ve AR-GE faaliyetleri önemli bir rol oynar. Bu faaliyetler gerçek hayatta olduğu gibi uzun vadeli stratejiler ile ürün yaşam döngüsünün temelini oluşturur.

Bununla birlikte katılımcılar uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırma gibi konularla da ilgilenebilirler. Bu konular, şirketin likidite ve sermaye yapısının yönetimini içerir. Kurumsal sosyal sorumluluk ve insan kaynakları yönetimi talebe göre simülasyona dahil olur.

Kilit Öğrenme Alanları

Finans, İK, muhasebe, tedarik, üretim, pazarlama, ArGe gibi konuları içeren disiplinler arası bir dizi kavramdır. Bu alanlar, katılımcıların şirketlerini yönetirken karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları ele alır. Katılımcıları, bu zorlukları aşmak için stratejik kararlar almaya yönlendirir.

Uyarlanabilirlik

Farklı hedef grupları ve iş deneyimi seviyelerine göre özelleştirme modüleri ve karar alanı seçenekleri sunar. Bu bakımdan simülasyonlar farklı hedef gruplarının ihtiyaçlarına göre uyarlanma özelliğine sahiptir. Bunun birlikte sistem eğiticilere pazar genel görünümleri üzerinde değişiklik yapma fırsatı verir. Özel vakalar ile kişiselleştirme imkânı sayesinde katılımcılar öğrenilen konuların işletmelerinde nasıl uygulayacaklarını öğrenir.

Beklenen Sonuç

Katılımcılar, dinamik bir rekabetçi ortamda küresel işletme faaliyetlerindeki karmaşıklığı en iyi şekilde kavrarlar. Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkileri anlamalarıdır. Bununla birlikte, simülasyon sürecinde katılımcılar paha biçilemez bir takım çalışması ve problem çözme deneyimi kazanır.

Bilgi ve Görüşme Talep Et

Genel İşletme Simülasyonu

“İş Hayatının Yönetsel Kararlarını Sanal Ortamda Uygulama Fırsatı Yakalayın”

Genel İşletme Simülasyonu

Rekabetçi bir ortamda iş operasyonlarının karmaşıklığı oranında geliştiren çevrimiçi bir iş simülasyon oyunudur. Gerçek iş hayatının yönetsel kararlarını sanal ortamda uygulamaya imkân tanıyacak zenginlikte ve derinliktedir.

Genel İşletme Simülasyonu yönetimle ilgili çeşitli disiplinlerden bir dizi kavramı bütünleştirir.

Şirket yönetiminin tüm fonksiyonlarını kapsayan değişkenleri ile web tabanlı dijital platform üzerinden oynanır. Simüle edilen pazarda birbirleri ile rekabet eden sanal şirketler yönetilir.

Her simülasyon dönemi alınan kararların şirket performansına nasıl yansıdığını gösteren seanslar gerçekleşir.  Bu seanslar dünyanın en iyi danışmanlık firmalarında danışmanlık ve yöneticilik deneyimi olan danışmanlar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

İşletme Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

 • Benzer durumları gelecekte etkin bir şekilde yönetebilme becerisi,
 • Stratejik karar alma ve yönetim gibi iş sonuçlarına doğrudan etki eden yetenekler,
 • Teorik olarak kazanılan bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi
 • Katılımcıların gelişmeye açık yönlerine dair farkındalıklarını artırılması
 • Temel yönetsel disiplinler ile stratejik ve operasyonel kararların finansal sonuçlar üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılması.
 • Profesyonel takım çalışması ve problem çözme deneyimi

Odak Noktası

İşletme yönetimi, planlama, tahmin, talep, yatırım değerleme, rekabet, finansal bütçeleme ve planlama gibi konuları içermektedir. Bu konular, işletmelerin başarısını artırmak için gerekli olan becerileri kapsamaktadır.

Kullanım Alanları

Kurumsal şirketler için ticari bakış açısı, iş zekâsı ve finansal okuryazarlık eğitim programları yer almaktadır. Bu alanlarda, işletme yönetimi ve diğer ilgili konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Vaka Senaryosu

Vaka senaryosu, uluslararası alanda faaliyet gösteren bir üretim şirketinin yönetiminden sorumlu olan katılımcıları kapsamaktadır. Şirketin üç pazar bölgesi ve iki üretim merkezi bulunmaktadır. Katılımcıların görevleri arasında; farklı pazarlardaki müşteri davranışları, maliyet yapıları ve kur dalgalanmaları gibi etmenler bulunmaktadır. Simülasyon boyunca yönetecekleri şirket için geliştirecekleri stratejileri uygulamaya almaları yer almaktadır. Bu görevler; segment genelinde tutundurma, fiyatlandırma ve kalite kontrol gibi kararları içerir. Aynı zamanda; yatırım, sermaye ve işgücü değerlendirmesi, talep tahminleri ve bütçeleme gibi karar alanlarını içerir.

Ana Başarı Faktörleri

 • Rekabetçi ortamda başarılı bir iş stratejisi oluşturma ve uygulama,
 • Doğru satış tahmini yapma ve planlama,
 • Uygun maliyetli üretim ve lojistik operasyonlarını sınırların ötesinde yerine getirme,
 • Hassas finansal planlama, analitik yaklaşım ile karar verme,
 • Operasyonel ve finansal temel göstergeler olarak kapasite kullanım oranlarını belirleme,
 • Pazar payları, net kâr, sermaye getirisi ve hisse başına kazanç gibi göstergeleri oluşturma,

simülasyondaki başarının gerçekleşme derecesini ortaya koymak için kullanılır.

Ana Öğrenme Alanları

Pazarlama, üretim, lojistik ve finans alanlarında bir dizi yönetsel kavramı bütünlük içerisinde ele alır. Ayrıca, iş dünyası ve paydaşlar arasında kapsamlı bir bağlantı kurmak ana öğrenme alanlarının bir parçasıdır.

Beklenen Sonuç

Genel İşletme simülasyonu katılımcılara genel ve bütünsel bir bakış açısı kazandırır. Bunun yanında işletme yönetimi anlayışı kazanmasını, pazar ve değer odaklı karar alma özelliklerini geliştirmesini sağlar. Ayrıca, pazarı yorumlama ve tahminde bulunma gibi yeteneklerini ileri seviyeye taşır. Hedefe yönelik karar alma konusunda da deneyim kazandırır. Nakit akışı ve kârlılık performansı gerçekleşirken, gerçeğe dayalı analitik karar almada gelişim sağlar.

Simülasyon, katılımcıların iş deneyimi seviyelerine ve hedef gruplarına göre özelleştirilmiş karar alanı seçenekleri sunar. Eğiticilere ayrıca, pazar genel görünümünü değiştirme ve kendi özel vakalarını kişiselleştirme imkânı da sunmaktadır. Bu sayede sistem, katılımcıların ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir şekilde özelleştirilir.

Bilgi ve Görüşme Talep Et

   Proje Yönetimi Simülasyonu

   “Proje Yönetiminin Kapsamlı Dinamiklerini Deneyimleyerek Öğrenin”

   Proje Yönetimi Simülasyonu

   Proje Yönetimi Simülasyonu, ekip tabanlı, etkileşimli bir proje yönetimi simülasyonudur. Her ekip üyesinin rolü dört projeyi başarılı bir şekilde yönetmektir.

   Ekipler; müşterilerin kalite gereksinimlerine, bütçe kısıtlamalarına bağlı kalarak bir planlama ve yürütme süreci gerçekleştirirler.

   Programın verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için proje yöneticileri arasındaki iş birliği esastır. Simülasyon, programın ve bireysel projelerin ilerlemesini gösterir ve izler.

   Proje Yönetimi Simülasyonu ile Katılımcılarımızın Gelişim Alanları

   • Birbirine bağlı projelerin başarıyla tamamlanmasını etkileyen temel değişkenleri belirleme ve analiz etme yeteneklerini geliştirmek,
   • Katılımcıların, ortak bir program tamamlama hedefiyle çeşitliliğe sahip bir ekipte çalışmanın karmaşıklığına ilişkin farkındalığını artırmak,
   • Program dahilinde projenin ilerlemesindeki darboğazlardan ve engellerden kaçınmaya odaklanarak stratejilerin formüle edilmesini sağlamak,
   • Kaynakların kullanımını nihai performansa bağlayarak gerçeğe dayalı analitik karar vermeyi geliştirmek,
   • Katılımcılara takım çalışması ve problem çözme konusunda pratik deneyimler vermek ve rekabet ruhunu harekete geçirmek.

   Odak

   Proje yönetimi, takım çalışması ve liderlik, etkili işbirliği ve iletişim. Kendi projelerinden sorumlu olan proje yöneticileri, bütçe kısıtlamaları dahilinde projelerini en yüksek kalitede, en az maliyetle ve zamanında tamamlamanın yollarını ararlar. 

   Kullanıldığı Yerler

   Etkileşimli proje yönetimi oturumları, yönetici ve proje yönetimi  kurum içi eğitimleri

   Dava senaryosu:

   Birbirine bağlı dört projeden oluşan senaryo

   Katılımcı Görevleri

   Her ekip üyesinin rolü bir projeyi yönetmektir. Ekibin amacı ise birden çok projeden oluşan bir programı tamamlamaktır. Her projenin, proje ekibi üyelerinin beceri setleriyle eşleşmesi gereken kendi görev gereksinimleri vardır. 

   Proje yöneticileri;

   • Proje görevlerinin önceliklendirilmesi,
   • Fazla mesai saatlerinin kullanılması,
   • Beklenmeyen değişikliklere hazırlık,
   • Görevlerin dış kaynak kullanımı,
   • Bileşimindeki potansiyel değişiklikler

   hakkında karar verir. Simülasyon, programın ilerlemesini ve bireysel projeleri izler.

   Anahtar Öğrenme Alanları

   İnsanlar arasındaki iletişimin tüm proje yönetiminin özü olduğu felsefesiyle sıfırdan tasarlandı. Proje yönetimi genel olarak çok sayıda işlevsel disiplini kapsar. Temel öğrenme alanı, yürürlükteki her projenin benzersiz ihtiyaçlarını tam olarak dikkate alır.

   Anahtar Başarı Faktörleri

   Ekibin nihai hedefi, tüm programı başarılı bir şekilde tamamlamaktır. Başarılı ekipler, bireysel ve ekip hedefleri arasında güçlü dengeli iletişim becerilerini sergileyecekler.

   Ekiplerin başarısı, proje yöneticilerinin yeni oluşturulan program dahilinde uygun eylem planlarını iletme becerisine bağlıdır.

   Beklenen Sonuç

   Proje çalışmasında iletişimin kritik unsurunun daha iyi anlaşılması. Kişilerarası becerileri teste tabi tutan bir ortamda işbirlikçi ve rekabetçi unsurların etkileşimine ilişkin artan anlayış. Proje hedeflerinin ve zaman, maliyet ve kalite gibi temel ölçütlerin sistematik ölçümüne ilişkin içgörüler. Takım çalışması becerilerindeki fikir ayrılıklarının ve farklılıkların takdir edilmesi.

   Bilgi ve Görüşme Talep Et