Kurumu Yönet

Stratejik Yönetimin Esasları

Prof. Dr.Tanıl KILINÇ
Yönetim Danışmanı

İş, ekip veya kurum yönetenlerin hedeflerini elde etmeleri için stratejik yönetimin esaslarına sahip olmaları gerekmektedir. Stratejik Yönetimin Esasları ile stratejik düşünme sürecinde hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğine dair yaklaşımlarımızın gözden geçirilmesi ve güncellemesi amaçlanmıştır. Bu eğitimde;

  1. Kurumsal Stratejiler
  2. Büyüme Stratejileri, 
  3. İş Modellerine Stratejik Bakış Açısıyla Yaklaşma,
  4. Stratejiye İlişkin Süreç Perspektifi,
  5. Stratejilerin Uygulamaya Geçirilmesinde Yöneticilere Düşen Roller gibi başlıklara odaklanılarak lider yöneticilerin strateji hakkında bilmeleri gereken temel bilgilere değinilecektir.

Küresel Ekonominin Yerel Yansımaları

Prof.Dr. Vedat AKGİRAY
Boğaziçi Üniversitesi

Uluslararası arenada gerçekleşen, birbirine bağlı ekonomik faaliyetlerin nasıl işlediğini ve ülkelerin yerel ekonomileri ve kurumlar üzerinde olumlu veya olumsuz nasıl bir etkiye sahip olduğunu yakından anlamak için yöneticiler için kritik öneme sahiptir. Kurumsal ve Yönetsel Stratejiler oluştururken bir bileşen olarak yöneticilere perspektif kazandırmayı hedefleyen bu eğitimde;
• Küreselleşmenin Seyri,
• Uluslararası Piyasalarda Yaşananlar
• Küresel Yatırım Unsurları ve Uzun Vadede Dünya Ekonomik Görünümü,
• Mikro ve Makro Düzeyde Ekonomi ve Yerel Ekonomilerdeki Etkileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kurumsal Strateji Oluşturma

Dr. Kamil BAYAR
Yönetim Danışmanı

İşletmelerin yönetim, pazarlama, üretim ve finans gibi fonksiyonlarına nasıl yön verecekleri; tüm bu fonksiyonların planlama ve uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek riskleri nasıl azaltabilecekleri ve yöneticilerin bu süreçlerde oynayacakları roller kritik öneme sahiptir. Bu eğitimde;
• Kurumsal Strateji Oluşturma Sürecinin Bileşenleri ve Önündeki Engeller,
• Kurumsal Stratejilerin Uygulanmasında Yöneticilerin Gözetim, İzleme ve Değerlendirme Rolleri
• Bu Sürecin Etkinliğini Artıracak Yönetim Yaklaşımları gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Stratejik Bakış Açısıyla Kurumsallaşma Süreç ve Sistemleri (EFQM, ISO)

Salih Ziya Arıman

Bu eğitimde ISO 9001 Standartı ve EFQM Modelinin kurumsal yönetim anlayışına getirdiği anlayışa ilişkin yöneticilere kılavuzluk edecek bilgiler verilecektir. 

İşletmelerin etkinliğinin ve iç kontrolünün iyileştirilmesi, müşteriye sunulan memnuniyetin gözetilmesi, sürekli öğrenme ve gelişim anlayışıyla çalışanların yetkinliklerinin artırılıp iş süreçleri performanslarının takip ve gelişimi gibi konular ISO 9001 Standardı bağlamında ele alınacaktır. Bunun yanında işletmelere daha bütünsel bir bakış açısı sağlanması, iç verimliliğin artırılması, karar verme süreçlerinin geliştirilmesi, liderlik, motivasyon ve kurum içi iletişim gibi olguların daha etkin kılınabilmesine yönelik EFQM Modelinin ortaya koyduğu çerçeveye değinilecektir. 

Dijital Dönüşüm Stratejileri

Erkan YILDIRIM
Yönetim Danışmanı

İçinde bulunduğumuz süreçte yaşanan dijital devrimin getirdiklerini ve işleyişini etkin bir şekilde yönetmek ve kurumları bu sürece dâhil edip ihtiyaçları karşılayacak şekilde dönüştürmek kilit önem taşır hale gelmiştir. Bu sürece liderlik edecek yöneticilere duyulan ihtiyaç kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu eğitim, katılımcıların modern bilgileri pratiğe dönüştürmeleri ve kurumda itici güç olarak konumlayabilmeleri, dijital dönüşüme ve yeniliklere liderlik ederek karşılaşılan kurumsal engelleri aşabilmeleri için stratejiler belirleyebilmeleri ve bu kültürünün kurumlarında yerleşmesine katkıda bulunabilmeleri için tasarlanmıştır. Dijital Dönüşüm Stratejileri eğitiminde;
• Dijital Ekosistem için Stratejiler Belirleme,
• Dijital Dönüşüm Sürecini Tehditten Fırsata Dönüştürme ve Çalışanları Sürece Dâhil Etme,
• Pratiğe Dökülebilir Planlar Tasarlama ve Önceliklendirmeleri Etkin Yapma
• Paydaş Desteğini Elde Etme ve Değişimin Yol Haritasını Yönetme gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Dijital Teknolojilerinin İşletme Yönetiminde ve İş Süreçlerinde Etkin Kullanımı

Erkan YILDIRIM
Yönetim Danışmanı

Dijitalleşme modern toplumun tüm alanlarını ve makro ve mikroekonomileri etkilemektedir. Yeni dünyadaki ekonomilerde iş ve çalışma modelleri ve süreçleri oldukça hızlı değişmektedir. Bu eğitim, bu süreçte, iş yapma şekillerini dönüştürmek ve hedefe odaklı inovasyon ve dönüşüm stratejileri geliştirmek için veri analitiği ve teknolojilerinin nasıl kullanılacağına yönelik tasarlanmıştır. Dijital Teknolojilerinin İşletme Yönetiminde ve İş Süreçlerinde Etkin Kullanımı Eğitiminde;
• Dijital Dönüşümde Kullanılan Araçlar ve Teknikler,
• Dijitalleşmede İnovasyon ve Son Trendler,
• Dijital İş Modelleri ve Teknolojileri gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi

Prof. Dr. Ünsal Sığrı

Bu eğitim, kurumsal hedeflere ulaşmak için uygulan stratejilerin hayata geçirilmesinde sürecin ve iş yapma şekillerinin değişimini yönetirken daha bütünsel bir perspektifden bakılmasına yönelik tasarlanmıştır. Stratejilerin Uygulanması ve Değişim Yönetimi Eğitiminde;
• Stratejileri Yürütme ve Liderlik Etme
• Stratejilerin Belirlenmesi ve Uygulanmasında Kültürün Rolü
• Değişim Yönetimi gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Stratejik Veri Analizi, Karar Destek Süreç ve Sistemleri

Dr. Enes ERYARSOY
Sabancı Üniversitesi

Bu eğitim, kurumsal stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması ile iş süreçlerin işletilmesi esnasında yöneticilerin veriyi stratejik bir şekilde kullanmalarının önemine işaret etmektedir. Verinin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi ve bir karar destek mekanizması olarak kullanılabilmesi için ihtiyaç duyulan modeller ve bu modellerin hayat bulmasında yöneticilere düşen rollere değinmektedir.

Prospektif Karar Verme Modelleri

Dr. Enes ERYARSOY
Sabancı Üniversitesi

Bu eğitim, kurumlarda yöneticilerin prospektif olarak en iyi seçimi belirleyebilmeleri, her bir seçenek için yarar ve sakıncalara dair çerçeve çizebilmeleri, belirsizlik içeren koşullarda bile doğru zamanda doğru kararlar verebilmelerine ve bu doğrultuda işletmeleri doğru yönetebilmelerine katkı sağlamaya yönelik tasarlanmıştır. Prospektif Karar Verme Modelleri Eğitiminde;
• Sorunun veya Fırsatın Tanımlanması,
• İlgili Verilerin Toplanması ve Düzenlenmesi,
• Durumun Analiz Edilmesi,
• Seçeneklerin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
• Optimum Seçenek ve Uygulaması gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Yöneticiler İçin Finans Yönetimi

Prof. Dr. Suat TEKER
Işık Üniversitesi

Bu eğitim, yöneticilerin etkili finansal sonuçlar almaları, sağlıklı bir nakit akışı gerçekleştirilmesini sağlamaları, işletmelerin finansal istikrarını belirleyen kararları alabilmeleri için sahip olmaları beklenen finans yönetimi bilgi ve uygulamalarına yönelik tasarlanmıştır. Yöneticiler İçin Finans Yönetimi Eğitiminde;
• Finansal Hedeflerin Belirlenmesi,
• Sermaye Harcamaları,
• Yatırımlar ve Finansal Kararlar,
• Kurumsal Değerin Artırılması,
• Kar Sağlayarak Büyüme,
• Temel Performans Göstergelerini Kullanarak Finansı Yönetme gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Şirketler için Hukuk Yönetimi

İstanbul Hukuk Fakültesi

Hukukçu olmayan yöneticiler için karmaşık ve belli aralıklarla değişebilen düzenlemelerden dolayı mevcut ve gelecekteki iş zorluklarını ele alma konusunda gerekli olan temel hukuk bilgileri aşağıdaki konu başlıklarıyla sunulacaktır.
• Yöneticiler için Hukuk Farkındalığı,
• Hukuk Sistemleri,
• Özel/Kamu Hukuk Ayrımı,
• Türk Sözleşmeler Hukuku,
• Uyuşmazlık Çözüm Yolları,
• Borçlar Hukuku.

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Uygulamaları ve Aile Anayasaları ile Yönetimin Profesyonelleşmesi

Dr. Güler MANİSALI DARMAN
OSTİM Teknik Üniversitesi

Aile şirketlerinin kendine özgü bazı özelliklerinin verimsizliğe ve önyargılara sebep olması uzun vadede yeterli değer yaratılmasını negatif yönde etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, aile şirketlerinin kurumsallaşması, varlıklarını sürdürmenin tek etkili yolu olarak gösterilmektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması için stratejik plan oluşturma sürecinde aile anayasasının kurulması oldukça zorludur. aile şirketlerinin geleneksel yapısı nedeniyle kurumsallaşmasının gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Bu eğitim, firma sahibi ailelerin üyeleri için tasarlanmıştır ve
• Aile Vizyonu, Misyonu ve Değerleri
• Stratejik Hedefler
• Aile Konseyi ve Aile Meclisi gibi Aile Kurumlarının Rolleri
• Aile şirketlerinde İstihdam ve Halefiyet Politikaları
• Yönetimin Profesyonelleşmesi için İnsan Kaynakları Politikaları gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

Dr. Hüseyin ÇIRPAN
Medipol Üniversitesi

Modern insan kaynakları uygulamaları, aile şirketlerinin performansına çok önemli katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu şirketlerde İK sistemlerinin ve uygulamalarının etkinliğini üst düzeye çıkarmak, şirketin performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacaktır. Bu eğitim, İK’nın kolaylaştırıcı ve kazandırıcı yanını aile şirketleri özelinde ortaya koymak için tasarlanmıştır.
• İK’yı Stratejik Role Dönüştürmek,
• Modern İK Sistemleri,
• Etkili İK Politikaları Oluşturmak ve Uygulamaya Geçirmek gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kurumsal Şirketlerde Performans ve Kariyer Yönetim Sistemleri

Lerzan Erkan
İK Yönetim Sistem Tasarımcısı

Bu eğitim, performans yönetim sistemiyle (PYS) işletmelerin kar marjını büyütmek, modern geri bildirim sürecini kurumlara yerleştirmek, çalışanların hedeflerine ulaşmalarını ve bu hedeflerin kurumun hedefleriyle ilişkili olmasını ve ilerlemesini sağlamak ve kariyer yönetim sistemini çalışanların kuruma bağlılıklarını güçlendirecek şekilde konumlandırmak adına kurumsal işletme yöneticilerine yönelik tasarlanmıştır. Kurumsal Şirketlerde Performans ve Kariyer Yönetim Sistemleri Eğitiminde;
• Performans Yönetim Sistemleri Türleri ve Aşamaları
• PYS’nin Uygulanmasında Yöneticiye Düşen Roller,
• PYS’nin Bileşenleri,
• Kariyer Yönetiminin Amaçları, Faydaları,
• Kariyer Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi gibi başlıklara odaklanılacaktır.

Kurumsal İşletmelerde Yetkinlik Geliştirme Sistemleri Oluşturma

TÜSSİDE İOY

Bu eğitim, çalışanların belli hedefler doğrultusunda kurumun hedef yetkinlikleriyle uyumlu olarak geliştirilmesine ve böylece kurumun rekabetçiliğini ve karlılığı artırılmasına katkı sunacak şekilde yöneticiler için tasarlanmıştır.
• Yetkinlik Geliştirme İhtiyaçlarını Belirleme,
• Planla ve Delegasyon,
• Öğrenme Araçlarını Uygulama,
• Yetkinlik Geliştirmede Teknoloji Aracılı Yöntemler gibi başlıklara odaklanılacaktır.

MBA Eğitim Temaları

isi gelistir

Ar-Ge ve İnovasyon

Bilimsel Yaratıcılık İklimi Oluşturma Prof. Dr. İrşadi AKSUNKoç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bu eğitim, yöneticilerin, inovasyon

Devamı »
arge

İşi Geliştir

Pazarlama Stratejileri Dr. Hakan OKAYYönetim Danışmanı Bu eğitim, insanların ürünlere ve hizmetlere bakış açıları ve

Devamı »
yönetici1

Kurumu Yönet

Stratejik Yönetimin Esasları Prof. Dr.Tanıl KILINÇYönetim Danışmanı İş, ekip veya kurum yönetenlerin hedeflerini elde etmeleri

Devamı »

MBA Modüller

Teoriyi Pratikte Uygulamaya İmkânı Verir-min

Mentörlük

Mentörlük ve Süpervizyon Oturumları ile Yönetim Hazırbulunuşluğunu Artırma Fırsatı SAHA MBA’de yöneticilik becerilerinin içselleştirilmesine destek

Devamı »
Öğrenme İlgisini Arttırır-min

Vaka Çalışması

Vaka Çalışması Vaka Çalışması ile Karar Verme Yeteneklerinizi Geliştirerek İş Hayatındaki Problemlere Yenilikçi Çözümler Sunun

Devamı »
Pazarlama Simülasyonu-min

İş Simülasyonu

İş Simülasyonu “Strateji ve Liderlik Becerilerinin Uygulamaya Döküldüğü Deneyimsel Öğrenme Aracı ” SAHA MBA’de, gerçek

Devamı »